A A A A A
Kolosai 3
3
Nikech ne utho kendo ngimau koro opandi ei Kristo, kuom Nyasaye.
Luo Bible 2020

3
nikech usetho, kendo ngimau koro osepand gi Kristo kuom Nyasaye.
Luo Bible 2015