A A A A A
Kolosai 3
15
Weuru mondo kwe mar Kristo obed jaloch e chunyu kaka fuondi ringruok achiel, noluongu e kwe, omiyo gouru erokamano.
Luo Bible 2020

15
Kue ma Kristo chiwo ema mondo obed jang’ad bura e chunyu, nikech kue nogo ema ne Nyasaye oseluongoue kaachiel e ringruok achiel. Omiyo gouru erokamano mogundho.
Luo Bible 2015