A A A A A
Kolosai 3
14
To moloyo ni mago duto, rwakreuru gihera, mariwo wechegi duto mi giwinjre kaka gimoro achiel.
Luo Bible 2020

14
To ewi mago duto, to beduru gi hera, nikech hera ema riwo gik moko duto bedo achiel chuth.
Luo Bible 2015