A A A A A
Kolosai 3
13
Beduru joma oyie kawo nyawo mar jowadgi kendo ka weyo ni nyawadgi kethone. Weneuru ji richogi kaka Ruoth bende noweyonu richou.
Luo Bible 2020

13
Beduru jogo ma ng’wono ni joma timonigi marach, to kik ubed joma mako sadha gi jowadgi. Ruoth oseweyonu richou, omiyo un bende nyaka uwe ni joma timonu marach.
Luo Bible 2015