A A A A A
Kolosai 2
9
Nyasaye mangima gi kite duto odak ei Kristo, tiende ni e ringre Kristo,
Luo Bible 2020

9
Nyasaye mangima gi kite duto odak kuom Kristo, tiende ni e ringre Kristo,
Luo Bible 2015