A A A A A
Kolosai 2
7
ka uguroru motegno kendo ugeroru kuome, kumedo bedo motegno e yie kaka nopuonju, kendo kupongʼ gigoyo erokamano.
Luo Bible 2020

7
Beduru kumoko kuome, kendo kugeroru kuome, kendo kumedo bedo gi yie motegno, mana kaka ne opuonju, kendo gouru erokamano mogundho.
Luo Bible 2015