A A A A A
Kolosai 2
3
En ema mwandu duto mag rieko kod ngʼeyo Nyasaye opando kuome.
Luo Bible 2020

3
En ema mwandu duto mag rieko kod ng’eyo opand kuome.
Luo Bible 2015