A A A A A
Kolosai 2
13
Kane uyudo utho e richou gi kit ngimau ma ok ter nyangu, Nyasaye ne omiyo udoko mangima kuom Kristo. Noweyonwa richowa duto,
Luo Bible 2020

13
Kata obedo ni chon ne un joma otho gi chunyu nikech richou, kendo nikech ne un joma ok jo-Yahudi, tiende ni joma ok ter nyangu, to Nyasaye koro osemiyo udoko mangima kaachiel gi Kristo. Adier, noweyonwa richowa duto!
Luo Bible 2015