A A A A A
Kolosai 2
12
Kane obatisu, to noyiku kode kendo nochieru kode nikech yie ma un-go kuom teko mar Nyasaye ma nochiere oa kuom joma otho.
Luo Bible 2020

12
nikech kane obatisu, to gik moko ariyo notimore: ne oyiku e liel gi Kristo, kendo ne ochieru bende gi Kristo, nikech uyie kuom teko mar Nyasaye mane ochiero Kristo oa kuom joma otho.
Luo Bible 2015