A A A A A
Filipi 2
1
Ka bedowa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch, kata hera maduogo chuny, kata lalruok kuom Roho, kata ngʼwono kod miwafu,
2
to kare beduru gi paro achiel, gihera achiel kod chuny achiel mondo umi chunya opongʼ gi mor.
3
Kik utim gimoro amora mondo upiem gi ji kata mondo unyisru ne ji, to beduru joma obolore, ka kinde duto ukwano joma moko kaka joma beyo moloyou.
Luo Bible 2020

1
Ka bedowa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch, kata hera maduogo chuny, kata bedo e achiel kuom Roho, kata ng’wono kod miwafu,
2
to kara beduru gi paro achiel, gi chuny achiel mondo umi chunya opong’ gi mor.
3
Kik ubed gi piem kata sunga, to beduru mobolore, ka ukwanoru ka joma tindoe moloyo jomoko,
Luo Bible 2015