A A A A A
Filipi 2
5
Paro manie chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo.
Luo Bible 2020

5
Paro mae chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo:
Luo Bible 2015