A A A A A
Filipi 2
17
Kata obedo ni remba iolo oko kaka remb chiayo mitimogo misango kuom chiwruok kod tich maru kuom yie, to pod amor amora kendo ail kaachiel kodu.
Luo Bible 2020

17
Yie maru en misango muchiwo ni Nyasaye, omiyo kata ka obedo ni remba iolo kimedo e misangono, to berna, kendo adwaro mondo uduto ung’e kaka amor.
Luo Bible 2015