A A A A A
Filipi 2
13
nikech Nyasaye owuon ema tiyo e chunyu mondo omi umanye kendo utim dwarone maber.
Luo Bible 2020

13
nikech Nyasaye owuon ema tiyo e chunyu, komiyou dwaro kendo timo gima long’one.
Luo Bible 2015