A A A A A
Filipi 2
12
Kuom mano, osiepena mageno, mana kaka usebedo kuwinjo wachna kinde duto, ok mana ka antie kodu, to koro moloyo ka aonge, dhiuru nyime ka urito warruoku mondo ochop kare, kupongʼ gi luoro kod bolruok,
Luo Bible 2020

12
Kuom mano, osiepena, kaka ne uwinjo wachna kane an kodu, koro ka an mabor kodu, to ber mondo uwinj wachna moloyo. Tiuru gi luoro kod kibaji, mondo umi warruok ochop kare,
Luo Bible 2015