A A A A A
Filipi 2
11
kendo ji duto nohul ni Yesu Kristo en Ruoth, mondo Nyasaye Wuoro oyud duongʼ.
Luo Bible 2020

11
kendo ji duto mondo ohul ni Yesu Kristo e Ruoth, mondo Nyasaye Wuoro bende oyud duong’.
Luo Bible 2015