A A A A A
Rapar mar Chik 34
1
Eka Musa ne oidho got Nebo koa e pap mar Moab nyaka ewi Pisga ka ongʼado Jeriko. Kanyo ema Jehova Nyasaye nonyise piny Kanaan duto, chakre Gilead nyaka Dan,
2
piny Naftali kod piny Efraim gi Manase, piny Juda duto nyaka chopi e Nam Mediterania man yo podho chiengʼ;
3
piny mar Negev kod paw Holo mar Jeriko miluongo ni Dala Maduongʼ mar Othidhe nyaka Zoar.
Luo Bible 2020