A A A A A
Rapar mar Chik 26
1
Ka udonjo e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kaka girkeni kendo ukawe ma udakie,
2
kawuru gik moko mokwongo nyak e puotheu e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kendo oketgi ei okapu. Bangʼe dhiuru kama Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro yiero mondo nyinge obedie
3
kendo uwach ne jadolo manie tich e kindeno niya, “Asingora kawuono ne Jehova Nyasaye ma Nyasachi ni asebiro e piny mane Jehova Nyasaye osingore ni kwerewa ni nomiwa.”
Luo Bible 2020