A A A A A
Rapar mar Chik 26
7
Eka ne walamo Jehova Nyasaye, ma Nyasach kwerewa kendo Jehova Nyasaye nowinjo ywakwa mi oneno chandruokwa, tich matek kod achune.
Luo Bible 2020