A A A A A
Efeso 6
8
nikech ungʼeyo ni Ruoth biro chulo ngʼato ka ngʼato kuom gimoro amora maber ma ngʼato timo, bed ni en misumba kata ngʼama ni thuolo.
Luo Bible 2020

8
nikech ung’eyo ni Ruoth nomi ng’ato ka ng’ato pokne kuom tich maber mosetiyo, bed ni en misumba kata en thuolo.
Luo Bible 2015