A A A A A
Efeso 6
23
Mad Nyasaye Wuoro kod Ruodhwa Yesu Kristo omi jowete duto man kuom Kristo kwe, gihera kod yie.
Luo Bible 2020

23
Kue gi hera kod yie moa kuom Nyasaye Wuoro gi Ruoth Yesu Kristo, obed kod owete duto.
Luo Bible 2015