A A A A A
Efeso 6
21
Tukiko, ma en owadwa ma wageno kendo matiyo ni Ruoth gi adiera duto biro nyisou weche duto, kaka achal to gi gima atimo.
Luo Bible 2020

21
Ang’eyo ni udwaro ng’eyo kaka abet. Ero, owadwa Tukiko, ma jatich modimbore kuom Ruoth, biro nyisou weche duto man kuoma.
Luo Bible 2015