A A A A A
Efeso 6
2
Chik mokwongo man-gi singruok wacho niya, “Luor wuonu gi minu
Luo Bible 2020

2
Chik mokwongo man gi singruok kuom Chik Apar e ma: “Luor wuoru gi meru,
Luo Bible 2015