A A A A A
Efeso 6
18
To lamuru kuom Roho kinde duto gi kit lamo duto, kendo ka ukwayo. Ka un gima e paro, to beduru mokichore kusiko ukwayo kinde duto ni jomaler duto.
Luo Bible 2020

18
Keturu chunyu pile kuom lemo, kukwayo Nyasaye mondo okonyu, kulemo kuom Roho kinde duto. Ritreuru kuom wachni odiechieng’ gotieno, kendo timuru kinda kukwayo ni jo-Nyasaye duto.
Luo Bible 2015