A A A A A
Efeso 6
16
Ewi mago duto tingʼuru yie maru ka okumba mugengʼogo aserni makakni ka mach moa kuom ngʼat marach.
Luo Bible 2020

16
Ting’uru yie ka okumba kinde duto, mondo uneggo aserni makakni ka mach mag Ng’ama Rach.
Luo Bible 2015