A A A A A
Efeso 6
15
rwakreuru gi ikruok mar lando Injili makelo kwe kaka wuoche e tiendu.
Luo Bible 2020

15
kendo rwakuru ikruok mar lando Wach Maber mar kue ka wuocheu.
Luo Bible 2015