A A A A A
Efeso 5
9
(nikech gima olemo mar ler nyago otingʼo gik mabeyo duto, gi gik makare kod gik ma adier),
Luo Bible 2020

9
nimar ler ema kelo ber gi timbe makare kod adiera duto.
Luo Bible 2015