A A A A A
Efeso 5
19
Wuouru ngʼato gi ngʼato kod weche mag zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny. Weruru kendo denduru Ruoth e chunyu
Luo Bible 2020

19
Weruru wende Zaburi, gi wende lemo ka un kaachiel, kendo kuwer kamano, to denduru Ruoth e chunyu.
Luo Bible 2015