A A A A A
Efeso 4
7
Kristo, kaluwore gi dwarone, osemiyo ngʼato ka ngʼato kuomwa ngʼwono.
Luo Bible 2020

7
To kata kamano, ng’ato ka ng’ato kuomwa osemi mich mar ng’wono mowinjorego, kaka Kristo nosechano.
Luo Bible 2015