A A A A A
Efeso 4
4
Nitie ringruok achiel kod Roho achiel, mana kaka ne un e geno achiel kane oluongu,
Luo Bible 2020

4
Nitie ringruok achiel gi Roho achiel, mana kaka nitie geno achiel ma Nyasaye oseluongoue.
Luo Bible 2015