A A A A A
Efeso 4
31
Weuru kecho gi mirima gi ich wangʼ gi gwandruok gi himruok gi ketho nying kod himruok duto.
Luo Bible 2020

31
Kuom mano, weuru kecho, gi mirima, gi ichwang’, gi dhaw, gi ayany, kod himruok duto.
Luo Bible 2015