A A A A A
Efeso 4
26
“Kaponi iu owangʼ, to kik utim richo.” Kik uwe chiengʼ podhi ka pod un gi ich wangʼ
Luo Bible 2020

26
Ka mirima omako ng’ato kuomu, to kik owe mirima tere e richo, kendo kik owe chieng’ podhi ka pod en gi mirima.
Luo Bible 2015