A A A A A
Efeso 4
20
Un to, ne ok ungʼeyo Kristo e yo machal kamano.
Luo Bible 2020

20
To mano ok e kaka ne opuonju Wach Kristo!
Luo Bible 2015