A A A A A
Efeso 4
11
En bende ema nochiwo mich ni ji koyiero jomoko mondo obedi joote, to jomoko jonabi, to moko joland Injili, to jomoko jokwath gi jopuonj,
Luo Bible 2020

11
En ema nopogo mich ni ji, koyiero ji moko mondo obed joote, to moko johul wach moa kuom Nyasaye, kendo moko joland Wach Maber, to moko jotend jo-Kristo, to moko jopuonj.
Luo Bible 2015