A A A A A
Efeso 4
1
Emomiyo akwayou, an ngʼat motwe nikech tich Ruoth, mondo udag dak mowinjore gi luong ma Nyasaye noluongoue.
Luo Bible 2020

1
Emomiyo, an ng’at motue nikech Ruoth, akwayou ni mondo uwuoth mowinjore gi luong mane Nyasaye oluongougo.
Luo Bible 2015