A A A A A
Galatia 5
5
Wan to Roho ema miyo wabedo gi geno ni wabiro bedo e winjruok gi Nyasaye kuom yie.
Luo Bible 2020

5
Wan to Roho ema miyo wageno ni ibiro miyo wabedo e winjruok gi Nyasaye kuom yie,
Luo Bible 2015