A A A A A
Galatia 5
26
Kik wawuondre kendwa wawegi, ka wasiko mana ka wakwinyore kendo wagombo gige jowadwa.
Luo Bible 2020

26
Waweuru wuorruok, kendo kik wakwinyre, bende kik ng’ato tim nyiego gi wadgi.
Luo Bible 2015