A A A A A
Galatia 5
14
Nikech Chik duto ichopo kare mana gi chik achiel mawacho niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”
Luo Bible 2020

14
nikech chik duto ichopo e wach achiel niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”
Luo Bible 2015