A A A A A
Galatia 5
13
Jowetena, Nyasaye noluongou mondo ubed thuolo. To kik uti gi thuolo ma un-go mondo utim timbe maricho ma ringreu gombo timo. Kar timo kamano, to ngʼato ka ngʼato onego kony nyawadgi kuom hera.
Luo Bible 2020

13
To un owetena, noluongu mondo ubed thuolo, to kik uwe mondo thuolo ma un-gono mi utim gimoro amora mudwaro, to ng’ato ka ng’ato kuomu mondo okony wadgi kuom hera,
Luo Bible 2015