A A A A A
Galatia 5
10
An gi geno kuom Ruoth ni ok ubi yie rwako paro moro mopogore moa kuom ngʼat machielo. To ngʼatno mosewitou gi puonj mobamno nyaka Nyasaye bi kume, kata bed ni en ngʼama nade.
Luo Bible 2020

10
An gi geno kuomu kuom Ruoth ni ok nurwak paro moro mayore, to ng’ato ang’ata machando parou noyud kum kuom Nyasaye, bed ni en ng’ama nade!
Luo Bible 2015