A A A A A
2 Korintho 12
18
Ne ajiwo Tito mondo obi iru, kendo ne aore gi owadwa machielo mondo obi kode. Dibed Tito owuon nomayou giu? Donge an gi Tito ne watiyo e dieru ka wan gi chuny machalre kendo ka waluwo yo machalre?
Luo Bible 2020

18
Adier, ne akwayo Tito mondo obi iru, kendo ne aore gi owadwa machielo cha. To Tito nomayou gimoro koso? Donge wan gi Tito ne wawuotho gi Roho achiel, kendo e yo achiel?
Luo Bible 2015