A A A A A
2 Korintho 12
13
En angʼo mane atimo ni kanisni mamoko mane ok atimonu, makmana ni un ne ok amiyou tingʼ mapek mar konya? Ka dipo ni mano ne rachnu to mondo uwena!
Luo Bible 2020

13
Koro ere yo mane kanyakla mamoko mag jo-Kristo oloyougo, mak mana ni an awuon ema ne ok akwayou mondo ukonya? Ka uneno ni mano en ketho, to ara yieuru ung’wonna kuom kethonano!
Luo Bible 2015