A A A A A
1 Korintho 10
6
Gigi duto notimore mondo obednwa ranyisi masiemowa mondo kik wagomb gik maricho kaka ne gigombo.
Luo Bible 2020

6
Gigo duto notimore mondo obednwa ranyisi ni mondo wan kik wagomb gik maricho kaka ne gigombo.
Luo Bible 2015