A A A A A
1 Korintho 10
32
Kik ubed rachwany ni jo-Yahudi, kata ni jo-Yunani, kata ni kanisa Nyasaye,
Luo Bible 2020

32
Kik ubed joma kelo chwanyruok ni jo-Yahudi, kata ni joma ok jo-Yahudi kata ni kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye,
Luo Bible 2015