A A A A A
1 Korintho 10
31
Omiyo gimoro amora mutimo, bed ni uchiemo kata umetho, to timgiuru duto mondo Nyasaye oyud duongʼ.
Luo Bible 2020

31
To adwoko penjono ni, ka uchiemo kata umetho kata utimo gimoro amora, to timuru kamano mana ni mondo omi Nyasaye duong’.
Luo Bible 2015