A A A A A
1 Korintho 10
30
Ka agoyo erokamano ni chiemo ma achamo, to angʼo momiyo ikwana ka jaketho ne gima agoyonee Nyasaye erokamano?
Luo Bible 2020

30
Ka agoyo erokamano kuom chiemo ma achamo, to marang’o ng’ato neno ni atimo marach kuom chamo chiemono?”
Luo Bible 2015