A A A A A
1 Korintho 10
17
Nikech nitie makati achiel, koro wan ringruok achiel, kata obedo ni wangʼeny, nikech wan duto wachamo makati achielno.
Luo Bible 2020

17
Kaka nitie mana makati achiel kende, mano nyiso ni kata obedo ni wan ji mang’eny kamano, to wan mana ringruok achiel, nikech waduto wariwore e chamo makati achielno.
Luo Bible 2015