A A A A A
1 Korintho 10
1
Jowetena, ok adwar ni mondo ukia kaka kwerewa nowuotho e bwo bor polo, to kendo giduto negingʼado Nam Makwar.
Luo Bible 2020

1
Owetena, adwaro ni mondo ung’e tiend gima notimore ni kwerewa: Bor polo notelo nigi giduto ka nie wigi malo, kendo giduto ne ging’ado Nam Makwar.
Luo Bible 2015