A A A A A
Rumi 6
1
En angʼo makoro wanyalo wacho? Dwadhi nyime ka watimo richo mondo eka ngʼwono omedre?
2
Gima kamano kik timre! Kaka wan joma ne osetho kuom richo; ere kaka wanyalo dhi nyime kwadak e richo?
3
Koso donge ungʼeyo ni wan duto mane obatiswa kuom Kristo Yesu, nobatiswa e thone?
Luo Bible 2020

1
To koro ere gima dwawachi? Dwawachi ni ber kwasiko watimo richo mondo ng’wono mar Nyasaye omedre koso?
2
Ngang’! Ok kamano! Korka wach richo to wan mana joma otho. Koro ere kaka dwadhi nyime kwadak e richo?
3
Donge ung’eyo ni kane obatiswa, mi wariwore gi Yesu, to batisono nomiyo wariwore kode e thone?
Luo Bible 2015