A A A A A
Rumi 6
9
Nimar wangʼeyo ni kaka Kristo nochier oa kuom joma otho, ok onyal tho kendo, nikech tho koro onge gi teko kuome.
Luo Bible 2020

9
nikech wang’eyo ni Kristo osechier oa kuom joma otho, kendo ok nochak otho nimar tho koro onge gi teko kuome.
Luo Bible 2015