A A A A A
Rumi 6
5
Koseriw-wa kode kamano e thone, to ochuno ni ibiro riwwa kode bende e chierne.
Luo Bible 2020

5
Ka waseriwore kode e thone, to wanariwre kode e chierne bende.
Luo Bible 2015